Community Building Tips voor je marketing (2023)

Community Building Tips voor je marketing (1)

Community buildingbetekent letterlijk: het bouwen van een gemeenschap. Deze gemeenschappen bestaan uit mensen met een eenzelfde gedachtegoed, bijvoorbeeld een probleem of een passie. Deze mensen gaan (online) met elkaar in gesprek, wisselen informatie uit en leren van elkaar.

7 community building tips

Community building specialist Tonny Loorbach vertelt in deze video over:

 • De kracht van Community Building voor meer fans en ambassadeurs van je merk
 • Hoe je de retentie en klantwaarde van je lidmaatschap gigantisch verhoogt
 • De 6 nadelen van Facebook Groepen voor je online community
 • Hoe je gamification gebruikt om loyaliteit en engagement op te bouwen
 • Een einde aan een volle mailbox en de formule voor een (stress)vrije business
 • Hoe je gelukkige(re) klanten krijgt én meer gaat bijdragen aan de levens van anderen!

Tip: Lees ook het bijbehorendecommunity building boek (gratis)

Het belang van community building

Het belang van het opstarten van zo’n community is voor alle bedrijven verschillend. Je kunt een community namelijk voor een flink aantal doeleinden inzetten:

 • Communicatie met je klanten: social media kan enorm helpen bij het in contact komen met je klanten en uiteindelijk is dat natuurlijk wat elk bedrijf of merk wil;
 • Het samenbrengen van gelijkgestemde mensen: als het ware faciliteer je hier alleen maar bij door een community op te bouwen onder je klanten. Ze hebben immers allemaal al gelijke interesses (lees: jouw bedrijf) en zullen daar vanzelf over in gesprek gaan, als je ze maar een zetje in de goede richting geeft;
 • Aandacht te geven aan je merk: de macht ligt bij de massa. Nieuws (zowel goed als slecht) verspreidt zich online onwijs snel, dus door het strategisch plaatsen van bijvoorbeeld een blog binnen je community zijn in één klap al je klanten op de hoogte van je nieuwe product of dienst;
 • Je sociale aanwezigheid vergroten: hoe groter je aantal volgers, hoe makkelijker mensen zich bij je community aansluiten en overgaan tot het daadwerkelijk klant worden.

Onthoud dat een (online) community niet van de ene op de andere dag ontstaat. Het vergt veel werk en energie, maar dit zal zich uiteindelijk allemaal terugbetalen in loyale, enthousiaste klanten die als het ware ambassadeurs zijn van je merk.

(Video) 7 Community building marketing tips voor een succesvolle online business!

Je eigen community

Tonny legt in deze video uit hoe community building zijn business op zijn kop heeft gezet door van een Facebook community naar een community op je eigen domein te gaan:

Wat is een online community?

Een online community is een digitaal platform waarin gelijkgestemde mensen in een besloten groep bij elkaar komen. Binnen deze groep kunnen de mensen met elkaar communiceren, informatie delen en elkaar helpen om op deze manier een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. Een online community brengt dus een groep individuele mensen bij elkaar op basis van segmentatiecriteria en kan uitstekend gezien worden als “digitaal netwerkplatform”.

Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin de mensen op een eenvoudige manier kunnen participeren. Het ledenaantal zal vaak een belangrijke rol spelen in de kracht van de online community. Daarnaast zal de kracht van een online community afhankelijk zijn van de interactiviteit van deze groep mensen.

Een online community heeft als doelstelling om een permanente dialoog tussen de leden tot stand te brengen. Juist deze user generated content is interessante informatie voor bedrijven en kan als belangrijk onderdeel worden gezien van community marketing. In tegenstelling tot het primair richten op verkoop, zoals bij het merendeel van de marketingstrategieën het geval is, is community marketing gericht op de waargenomen behoeften van een doelgroep.

Voor veel organisaties is deze vorm van marketing dan ook een steeds belangrijker onderdeel van de marketingactiviteiten. Een online community biedt een direct contact met een gerichte doelgroep en de waardevolle inzichten die hieruit voortkomen kunnen de basis vormen voor de invulling van een marktbenadering.

Daarnaast is dit een interessant platform om “nieuws te verspreiden”. De doelgroep kan immers doelgericht op effectieve wijze bereikt worden. Een aantrekkelijk ingerichte community kan een grote groep loyale klanten binden die ambassadeurs kunnen worden van een merk of organisatie.

Voordeel van een online community

Een online community is een community (gemeenschap) die zich, jawel, online bevindt. Deze gemeenschap bestaat uit mensen die met elkaar communiceren en/of samenwerken met behulp van het internet of andere vormen van technologie in plaats van elkaar in levende lijven te ontmoeten. Vaak bestaat een online community uit mensen met gedeelde interesses, hetzelfde werk of overeenkomende problemen.

(Video) 7 Community Building Tips

Binnen een online community vindt er vaak veel uitwisseling van informatie plaats. Men voelt zich verbonden dus wil elkaar helpen, adviseren, ondersteunen. Forums zijn dan ook een goed voorbeeld van een online community: je stelt een vraag en hebt binnen no time antwoord van (meerdere) mensen die veel weten over het betreffende onderwerp.

Ook op sociaalnetwerksites als Facebook of Pinterest zien we een grote online communities ontstaan: iedereen die dezelfde pagina “leuk vindt” en volgt behoort eigenlijk al tot de community van die pagina. Sinds de opkomst van web 2.0 hebben bedrijven ontdekt dat het gebruiken van online communities geld kan opleveren.

Denk maar eens aan een online community zoals die van de Internet Marketing Unie op Facebook: deze bestaat voor een groot deel uit potentiële en terugkerende, tevreden klanten. Kenmerkend voor een online community is dat de toegang laagdrempelig is en iedereen in principe (meestal gratis, soms tegen betaling) lid kan worden van de gemeenschap.

Open community

Een open community is een vrij toegankelijk (online) platform waarin gelijkgestemde mensen samenkomen om van gedachten te wisselen. Iedereen heeft mogelijkheden om aan de dialoog deel te nemen en een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke resultaat.

De kracht van een open community is dat deze vrij kan groeien en dat er vrijwel geen voorwaarden zijn om aan een community deel te nemen. Hierdoor kan het deelnemersaantal van een community op een vrij eenvoudige manier snel stijgen.

Dit kan heel aantrekkelijk zijn voor een bedrijf, dat hiermee in een kort tijdsbestek een groot bereik kan hebben. Een organisatie zal hier optimaal van profiteren bij de introductie van een nieuw aanbod of de aankondiging van een evenement. Deze strategie is immers gericht op het benaderen van de massa.

Het nadeel van deze vorm is wel dat de doelgroep zichzelf moet kwalificeren. Iedere deelnemer kan zichzelf geschikt achten voor deelname aan de community. Dit kan ten koste gaan van het niveau van de dialoog omdat ieder mens hier een ander criteria in heeft. Dit kan niet alleen vervelend zijn voor andere deelnemers maar ook van invloed zijn op de hoeveelheid bruikbare informatie die een organisatie uit een community kan destilleren. Daarnaast is de kans op verloop binnen een community veel groter, wat soms als zeer vervelend ervaren kan worden.

Tot slot kan dit ten koste gaan van een gevoel van privacy. Veel mensen prefereren een community boven de social media voorzieningen om over gevoelige zaken uit te wijden. Een open community is hier echter niet voor geschikt omdat deze gesprekken eenvoudig voor iedereen toegankelijk zijn.

(Video) How To Build Community w/Tom Ross

Besloten community

Een community is een (online) platform waarin gelijkgestemde mensen samenkomen om van gedachten te wisselen. Je kunt een community vrij toegankelijk maken en openstellen voor iedereen die interesse heeft, maar ook kiezen voor een besloten community. Bij een besloten community schep je een aantal voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen om deel te mogen nemen aan de dialoog. Een bekend voorbeeld van deze voorwaarden is het vragen van een vergoeding in ruil voor de toegang tot de community.

Het heffen van een “entreeprijs” lijkt nadelig te zijn voor het ledenaantal van de community, maar kan ook juist voordelen met zich meebrengen. De meeste mensen hebben er geen moeite mee om een financiële bijdrage te leveren aan een platform dat hen een toegevoegde waarde biedt en te profiteren van de meerwaarde die geeft.

Veel mensen zien een gebrek aan exclusiviteit en een te grote omvang van een groep als een belemmering. De mensen die tegen betaling deelnemen aan deze groep zijn vaak echt geïnteresseerd. Een platform waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt geeft een bepaald “waarde keurmerk” waar een verwachtingspatroon aan gekoppeld kan worden.

De keuze voor een besloten community biedt vaak dan ook een positief effect op de kwaliteit van de dialoog. Bij vrij toegankelijke community’s is er een grotere kans op ruis in een communicatie omdat hier sneller mensen bij aansluiten die “slechts” zijdelingse interesse hebben en zich wellicht met betrekking tot niveau niet kunnen meten met andere deelnemers.

Veel mensen prefereren een community boven de social media voorzieningen om over gevoelige zaken uit te wijden. Een gesloten community is hier zeer geschikt voor door het veilige karakter. De privacy in het communiceren met gelijkgestemden wordt als zeer waardevol ervaren.

Door het verhogen van de kwaliteit zal de community sneller een invulling geven aan de wensen van de serieuze potentiële deelnemers. Het opwerpen van een barrière zal de kwaliteit van de dialoog immers verhogen en hiermee indirect van invloed zijn op de kwantiteit, de deelnemers kunnen immers een ambassadeur worden van de community.

Community platform

De kracht van een community is voor een groot deel afhankelijk van de interactie van de deelnemers in een dialoog. Een community platform is de daadwerkelijke omgeving waarop een community weergegeven wordt. Dit is dus de plek waar daadwerkelijk de gesprekken gevoerd zullen worden en zelfs zullen worden aangemoedigd.

Een kant- en klaar pakket van een provider heeft als groot voordeel dat je niet bezig hoeft te zijn aan het ontwikkelen van je community, maar je volop kunt richten op wat er zich afspeelt in de community en dat is vaak wel het uiteindelijke doel. Daarnaast is het gebruik van een social media platform niet altijd de meest veilige keuze. Veel deelnemers hechten belang aan een veilige omgeving waar de privacy gewaarborgd wordt. Dit is vaak niet het geval als er gebruik wordt gemaakt van social media.

Aspecten als de doelstelling van de community, het karakter van de community, de doelgroep, of de community tijdelijk of voor een lange termijn wordt gestart, de functionaliteiten die beschikbaar moeten zijn en het beschikbare budget zullen criteria zijn voor de keuze die gemaakt wordt met betrekking tot het juiste community platform.

(Video) Building a B2B Community? Tips from Chris Walker and Dave Gerhardt

Community management

Community management is een verzamelnaam van activiteiten die uitgevoerd worden met betrekking tot community marketing. Het is de omschrijving van het traject dat in het formuleren van de community doelstellingen een beginpunt heeft en het verwerken van de kennis en ervaring die uit de community voortkomt als een laatste stap kan worden gezien. Deze laatste stap is een continu proces aangezien een community de doelstelling heeft om een permanente dialoog aan te gaan met de doelgroep.

Community management bestaat grofweg uit vier belangrijke pijlers

 • Vergroten van het ledenaantal van de community
 • Verhogen van betrokkenheid en interactiviteit van de leden binnen de community
 • Het monitoren van het gedrag van de leden binnen de community
 • Optimalisatie van de community op basis van de strategie en de vertaling van de bruikbare informatie die uit de community gedestilleerd kan worden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen strategisch community management en operationeel community management. Zoals de naam al aangeeft is strategisch community management gericht op de manier waarop de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Dit heeft onder andere betrekking op de formulering van doelstellingen, de omschrijving van de karakteristieke kenmerken van de doelgroep en de manier waarop het bereiken van de doelstellingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Deze strategie kan goed gezien worden als activatie strategie.

Het operationeel community management is gericht op de daadwerkelijke uitvoering van het strategisch community management (de operatie). Dit heeft betrekking op de manier waarop geïnteresseerden benaderd kunnen worden, wat de beste manier is om de doelgroep actief deel te laten nemen binnen de community en wat de inhoudelijke invulling van de dialoog moet zijn tussen de leden.

Community management vult de leegte op die er in deze huidige tijd is ontstaan tussen het ontvangen en verzenden. Communicatie met een doelgroep wordt steeds complexer en lastiger tot stand te brengen. Hierdoor is het lastiger om te onderscheiden wat er binnen een doelgroep leeft en wat de behoeftes zijn. Communicatiemanagement is een effectieve invulling hiervan.

(Video) 3 Expert Tips for Community Building on Social Media

Community building software

Een achterban van fans die je kennen, steunen en vooral aanbevelen zorgt ervoor dat alle nieuwe projecten en producten die je lanceert gegarandeerd een succes worden.

Tip: Je eigen community beginnen op je eigen social media platform? Check Huddle | Community Software >>>

FAQs

How do you build community in marketing? ›

10 tips for building a community around your brand
 1. Understand your brand's mission, values and personality. ...
 2. Don't try to be all things to everyone. ...
 3. Create a community content hub. ...
 4. Create high-quality content. ...
 5. Encourage user-generated content (UGC). ...
 6. Use all of your channels to drive people to community pages.
Dec 7, 2021

Why community building is important in marketing? ›

According to a recent report, community marketing tactics generate an average of 6,469% ROI. Building a community around your brand is one of the best ways to give customers value at every stage of their journey, design better products, and increase overall customer lifetime value (CLV).

What are the 4 types of marketing strategies? ›

What are the 4Ps of marketing? (Marketing mix explained) The four Ps are product, price, place, and promotion. They are an example of a “marketing mix,” or the combined tools and methodologies used by marketers to achieve their marketing objectives.

What are the 5 marketing strategies? ›

The 5 P's of marketing – Product, Price, Promotion, Place, and People – are a framework that helps guide marketing strategies and keep marketers focused on the right things.

What are the 4 steps to building a community? ›

Community Building Stages. Community Building Workshops develop in four stages that Scott Peck refers to as pseudo-community, chaos, emptiness, and community. These stages are similar to those of other group dynamic theories — most notably Tuckman's forming, storming, norming, and performing.

What are the 3 most important factors for community success? ›

The research also identifies these additional factors that contribute to a successful community of practice: self-governance. a sense of ownership. the level of trust.

What are examples of community building? ›

Community building activities are events and exercises that promote camaraderie and fellowship and between like minded individuals. For example, volunteering, newsletters, and group game nights.

What is the key to building a community? ›

In my experience, there are three core components that drive the criteria: Relevance, Relationships and Respect. Communities are complex to understand. Communities are hard to build. Communities require constant care and feeding.

What are the 7 principles of marketing? ›

The 7Ps of marketing are – product, pricing, place, promotion, physical evidence, people, and processes. The 7 Ps make up the necessary marketing mix that a business must have to advertise a product or service.

What is the most successful marketing strategy? ›

If you are looking for the overall most effective marketing strategy for small business, content marketing is the winner. Content marketing encompasses blogs, videos, social media posts, podcasts, webinars, and more – basically, any type of content you can distribute online falls into this category.

How can I do good marketing? ›

Guide to using the marketing plan template
 1. Conduct market research.
 2. Profile your target markets.
 3. Identify your unique selling proposition (USP)
 4. Develop your business brand.
 5. Choose your marketing avenues.
 6. Set your goals and budget.
 7. Nurture your loyal customers.
 8. Monitor and review.

How to do effective marketing? ›

Here are some tips I've gathered for how to create an effective marketing plan:
 1. Prepare, Prepare, Prepare. ...
 2. Set Realistic Goals. ...
 3. Focus On Your Customer. ...
 4. Don't Forget Any Part Of The Funnel. ...
 5. Don't Just Think About Distribution: Also Focus On Your Message. ...
 6. Gather Internal Feedback. ...
 7. Build In Flexibility.
Mar 1, 2021

What are ways to build community? ›

Ten ways to build community
 • Host a block party. Slow down, even just a little, and meet the neighbours! ...
 • Host a clothing swap. ...
 • Host a skill swap. ...
 • Host or join a repair café or “fix it” event. ...
 • Start a food sharing club. ...
 • Host a green cleaning or nontoxic cosmetics workshop. ...
 • Organize a toy swap. ...
 • Become a citizen scientist.

What is the best way to build a community? ›

10 keys to building successful communities according to 700+ community builders
 • Dedicate Full-time Community Manager(s)
 • Provide a Variety of Paths for Community Members to Contribute.
 • Proactively Reward Your Community Members for Contributing.
 • Develop Customer Advocacy Programs and Customer Advisory Boards.
Jun 13, 2022

What are the ways to develop a community? ›

How to Build a Meaningful (and Massive) Community, From Someone Who's Done it Twice
 1. Find Ways to Support & Celebrate Your Organic Ambassadors. ...
 2. Bring Your Followers Into the Business-Building Process. ...
 3. Encourage Connections Within Your Community. ...
 4. Stay Guided by Your Why.
Jan 5, 2022

What is the process of building community? ›

It requires its citizens to act authentic by choosing to own and exercise their power rather than delegating to others what is in the best interest of that community. Focus must be inclusive for all, not just the leaders but each and every citizen of that community.

Videos

1. Organic Marketing Masterclass Pt 3: Leadership & Community Building
(Lee Constantinou)
2. Build a tower, build a team | Tom Wujec
(TED)
3. How to Build a Community in Web3: Success Tips, Mistakes, Guide 2022-23
(InnMind)
4. BUILD A COMMUNITY ON INSTAGRAM | INSTAGRAM MARKETING | INSTAGRAM GROWTH STRATEGY 2023
(Jade Beason)
5. Network Marketing Team Building Secrets| 3 Tips for a Bigger Team | Coach Fryer
(Coach Fryer)
6. Network Marketing Tips - Can You Build A BIG Team Without Talking To Friends And Family
(Tanya Aliza)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 03/20/2023

Views: 6034

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.